Charalambides Christis
Αναζήτηση στον ιστότοπο
Κυρίως περιεχόμενο ιστοσελίδας

εταιρικος Κωδικας ηθικης

1. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

1.1. Δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία, εργασία σε συνθήκες δουλείας ή αθέλητη εργασία.

2. Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ  ΣΕΒΑΣΤΑ

2.1 Οι εργαζόμενοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν ή να σχηματίσουν εργατικά σωματεία της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά.

2.2 Ο εργοδότης υιοθετεί μια ανοικτή στάση απέναντι στις δραστηριότητες των εργατικών σωματείων και τις οργανωτικές δραστηριότητές τους.

2.3  Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υφίστανται διακρίσεις και έχουν πρόσβαση για να εκτελούν καθήκοντα εκπροσώπου στον χώρο εργασίας.

2.4  Όπου το δικαίωμα στη συνδικαλιστική ελευθερία και τη συλλογική διαπραγμάτευση περιορίζεται από τη νομοθεσία, ο εργοδότης διευκολύνει, και δεν εμποδίζει, την ανάπτυξη παράλληλων μέσων για ανεξάρτητο και ελεύθερο συνδικαλισμό και συλλογική διαπραγμάτευση.

3. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

3.1 Πρέπει να παρέχεται ασφαλές και σύμφωνο με τους κανόνες υγιεινής περιβάλλον εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες γνώσεις του κλάδου και τυχόν συγκεκριμένους κινδύνους. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και βλάβης της υγείας που προκύπτουν από, σχετίζονται με ή συμβαίνουν στη διάρκεια της εργασίας, με την ελαχιστοποίηση, στον βαθμό που είναι ευλόγως εφικτό, των αιτιών κινδύνων που είναι εγγενείς στο περιβάλλον εργασίας.

3.2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν τακτική και καταγεγραμμένη εκπαίδευση για την υγεία και ασφάλεια τους.

3.3 Πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε καθαρή τουαλέτα και πόσιμο νερό, και, αν απαιτείται, σε εγκαταστάσεις υγιεινής για την αποθήκευση τροφίμων.

3.4 Ο χώρος διαμονής, όπου παρέχεται, πρέπει να είναι καθαρός, ασφαλής και να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων.

3.5 Η εταιρεία, τηρώντας τον κώδικα, εκχωρεί την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια σε εξουσιοδοτημένο άτομο.

4. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ H ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

           4.1 Δεν πρέπει να γίνεται πρόσληψη παιδιών στην εργασία.

4.2 Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να απασχολούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε επικίνδυνες συνθήκες.

5. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

5.1 Οι μισθοί και οι παροχές που καταβάλλονται για μια τυπική εβδομάδα εργασίας πρέπει να καλύπτουν, κατ 'ελάχιστο, τα εθνικά νόμιμα πρότυπα ή τα πρότυπα αναφοράς του κλάδου, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθός πρέπει πάντα να αρκεί για να καλύψει τις βασικές ανάγκες και να παρέχει κάποιο διαθέσιμο εισόδημα.

5.2 Σε όλους τους εργαζόμενους πρέπει να παρέχονται γραπτές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργασίας, όσον αφορά στον μισθό, πριν από την πρόσληψη, και σχετικά με τις λεπτομέρειες του μισθού τους για την περίοδο για την οποία καταβάλλεται, κάθε φορά που πληρώνονται.

6. ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ

6.1 Οι ώρες εργασίας πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις, αναλόγως ποιο παρέχει τη μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων.

6.2 Οι ώρες εργασίας, εξαιρουμένων των υπερωριών, καθορίζονται στην συμφωνημένη συλλογική σύμβαση.

6.3 Όλες οι υπερωρίες πρέπει να είναι εθελοντικές. Οι υπερωρίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ακόλουθα: την έκταση, τη συχνότητα και τις ώρες εργασίας από μεμονωμένους εργαζόμενους και το εργατικό δυναμικό στο σύνολό του. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν την τακτική απασχόληση.

7. ΔΕΝ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

7.1 Δεν ασκείται καμία διάκριση στην πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή τη συνταξιοδότηση βάσει φυλής, κάστας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, συμμετοχής σε σωματείο ή πολιτικών πεποιθήσεων.

8. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

8.1 Στο μέτρο του δυνατού, η εργασία που εκτελείται πρέπει να βασίζεται σε αναγνωρισμένη εργασιακή σχέση που τεκμηριώνεται μέσω της εθνικής νομοθεσίας και στην πράξη.

8.2 Δεν πρέπει να αποφεύγονται οι υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους δυνάμει εργατικών νόμων και κανονισμών ή νόμων και κανονισμών κοινωνικής ασφάλισης που απορρέουν από την τακτική εργασιακή σχέση, μέσω συμβάσεων αποκλειστικά για παροχή εργασίας, υπεργολαβιών ή συμφωνιών για εργασία κατ’ οίκον, είτε μέσω προγραμμάτων μαθητείας όπου δεν υπάρχει καμία πραγματική πρόθεση μετάδοσης δεξιοτήτων ή παροχής τακτικής απασχόλησης, ούτε πρέπει να αποφεύγονται οποιεσδήποτε τέτοιες υποχρεώσεις μέσω της υπερβολικής χρήσης των συμβάσεων απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

9. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΗ  Ή ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

9.1 Απαγορεύονται η σωματική κακοποίηση ή πειθαρχία, η απειλή σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης και η λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές εκφοβισμού.

Οι εταιρείες που εφαρμόζουν αυτόν τον κώδικα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εθνικές και άλλες εφαρμοστέες νομοθεσίες και, όπου οι διατάξεις του νόμου και ο παρών κώδικας ασχολούνται το ίδιο θέμα, να εφαρμόζουν τη διάταξη που παρέχει τη μεγαλύτερη προστασία.

 

Εάν υποπτεύεστε πιθανή παραβίαση του Κώδικά μας, μπορείτε να το αναφέρετε. Επικοινωνήστε στο Speak Up από την διεύθυνση Ethics@chandch.com.

© 2024 Charalambides Christis. All rights reserved.